USA Military Interventions abroad

đŸ‡ē🇸 US military interventions in foreign countries since WWII:   🇮🇷 Iran: 1946 🇨đŸ‡ŗ China: 1946-1949 đŸ‡Ŧ🇷 Greece: 1947-1949 🇮🇹 Italy: 1948 đŸ‡ĩ🇭 Philippines: 1948-1954 🇰đŸ‡ĩ Korea: 1950-1953 🇮🇷 Iran: 1953 đŸ‡ģđŸ‡ŗ Vietnam: 1954 đŸ‡Ŧ🇹 Guatemala: 1954 🇱🇧 Lebanon: 1958 đŸ‡ĩđŸ‡Ļ Panama: 1958 🇭🇹 Haiti: 1959 🇨🇩 Congo: 1960 đŸ‡ģđŸ‡ŗ Vietnam: 1960-1964 🇨đŸ‡ē Cuba: 1961 🇨đŸ‡ē Cuba: 1962 🇱đŸ‡Ļ Laos: 1962 đŸ‡Ē🇨 Ecuador: 1963 đŸ‡ĩđŸ‡Ļ Panama: 1964 🇧🇷 Brazil: 1964 đŸ‡ģđŸ‡ŗ Vietnam: 1965-1975 🇮🇩 Indonesia: 1965 🇨🇩 Congo: 1965 🇩🇴 Dominican Republic: 1965 🇱đŸ‡Ļ Laos: 1965-1973 đŸ‡Ŧ🇭 Ghana: 1966 đŸ‡Ŧ🇹 Guatemala: 1966-1967 🇰🇭 Cambodia: 1969-1975 🇴🇲 Oman: 1970 🇱đŸ‡Ļ Laos: 1971-1973 🇨🇱 Chile: 1973 🇰🇭 Cambodia: 1975 đŸ‡Ļ🇴 Angola: 1976-1992 🇮🇷 Iran: 1980 🇱🇾 Libya: 1981 🇸đŸ‡ģ El Salvador: 1981-1992 đŸ‡ŗ🇮 Nicaragua: 1981-1990 🇱🇧 Lebanon: 1982-1984 đŸ‡Ŧ🇩 Grenada: 1983 🇭đŸ‡ŗ Honduras: 1983-1989 🇮🇷 Iran: 1984 🇱🇾 Libya: 1986 🇧🇴 Bolivia: 1986 🇮🇷 Iran: 1987-1988 🇱🇾 Libya: 1989 đŸ‡ĩ🇭 Philippines: 1989 đŸ‡ĩđŸ‡Ļ Panama: 1989-1990 🇱🇷 Liberia: 1990 🇮đŸ‡ļ Iraq: 1990-1991 🇮đŸ‡ļ Iraq: 1991-2003 🇭🇹 Haiti: 1991 🇸🇴 Somalia: 1992-1994 Yugoslavia: 1992-1994 🇧đŸ‡Ļ Bosnia: 1993-1995 🇭🇹 Haiti: 1994-1996 🇭🇷 Croatia: 1995 🇨🇩 Zaire (Congo): 1996-1997 🇱🇷 Liberia: 1997 🇸🇩 Sudan: 1998 đŸ‡ĻđŸ‡Ģ Afghanistan: 1998 🇮đŸ‡ļ Iraq: 1998 Yugoslavia: 1999 🇲🇰 Macedonia: 2001 đŸ‡ĻđŸ‡Ģ Afghanistan: 2001 🇮đŸ‡ļ Iraq: 2003 🇮đŸ‡ļ Iraq: 2003-present 🇭🇹 Haiti: 2004

Note: This list does not pretend to be definitive or absolutely complete. Nor does it seek to explain or interpret the interventions.

image