DRIVE! FLY! PMQ!

image

www.Makerbay.org | MakerBay Event: “PMQ DRIVE! FLY!” Aug 19-22 2016, at PMQ, Hong Kong

承接上年PolyU Maker Faire 2015 嘅歡樂聲,唔好比佢停!!

今次玩大d,唔係落場玩車咁簡單,而係可以砌埋自己㗎「戰Kart」先落場!最多可以有6 架「戰Kart」同場較量! 嚟PMQ 給力!! 齊齊做個MAKER,最緊要開心!

活動登記:pmq.makerbay.org 也可即場買飛仔玩「自製DRIVE FLY 開心樂園」